logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Strzemieszyce M-34-63-B-a

LITERATURA

BOJAKOWSKA I., LECH D., WOŁKOWICZ S., 2008 – Uran i tor w węglach kamiennych i brunatnych ze złóż polskich. Gosp. Sur. Min., 24, 2/2: 53–65.
CABAŁA J., CABAŁA E., 2004 – Geologia i górnictwo rejonu Strzemieszyc – główne elementy kształtujące środowisko przyrodnicze. W: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 35: 5–12. WBiOŚ, WNoZ UŚl., Katowice–Sosnowiec,.
CABAŁA J., SUTKOWSKA K., 2006 – Wpływ dawnej eksploatacji i przeróbki rud Zn-Pb na skład mineralny gleb industrialnych, rejon Olkusza i Jaworzna. Pr. Nauk. Inst. Górn. P. Wroc., 117. Studia i Materiały, 32: 13–22.
HUTA Katowice, 2008. http://www.huta.katowice.pl/
KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKA-TERELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH C., 1995 – Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
KATOWICE Nasze Miasto. Twoja Woda. 2007. http://katowice.nasze.miastp.pl/
KLECZKOWSKI A. S., 1990 – Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony 1:500 000. AGH, Kraków.
KONDRACKI  J., 2000 – Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO KAZIMIERZ-JULIUSZ, 2008. http://www.kwkkazimierzjuliusz.pl/
KUREK S., PASZKOWSKI M., PREIDL M., 1994 – Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000 ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
KUREK S., PASZKOWSKI M., PREIDL M., 1999 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000 arkusz Jaworzno. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
LABUS K., 1999 – Stopień zanieczyszczenia i identyfikacja ognisk zanieczyszczeń kadmem, ołowiem i cynkiem wód powierzchniowych i podziemnych zlewni Białej Przemszy. Wydaw. Inst. Geol. Sur. i  Ener. PAN, Kraków.
LIS J., PASIECZNA A., 1995a – Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1995b – Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1: 200 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1997 – Anomalie geochemiczne Pb-Zn-Cd w glebach na Górnym Śląsku. Prz. Geol. 45, 2: 182–189.
LIS J., PASIECZNA A., 1999 – Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1: 25 000. Promocyjny arkusz Sławków. Państw. Inst. Geol.,Warszawa.
LISZKA J., ŚWIĆ E., 2000 – Zakłady Górniczo-Hutnicze „Bolesław”, dzieje – wydarzenia –  ludzie. Bukowno.
MAŁKIEWICZ T., 1983 – Prawidłowości wykształcenia śląsko-krakowskich złóż cynkowo-ołowiowych. Pr. Geol., PAN, 125.
MAYER W., SASS-GUSTKIEWICZ M., 1998 – Geochemical characterization of sulphide minerals from the Olkusz lead-zinc ore cluster, Upper Silesia (Poland), based on laser ablation data. Mineral. Pol., 29, 2: 87–105.
OBROŚLAK Ł., 2002 – Wpływ warunków naturalnych na rozwój przestrzenny Strzemieszyc (Dąbrowa Górnicza). W: Problemy ochrony i kształtowania krajobrazu Górnego Śląska na tle doświadczeń z innych regionów Polski: 59–67. Sosnowiec.
OCENA jakości wód powierzchniowych województwa śląskiego, 2006. WIOŚ, Katowice. http://www.katowice.pios.gov.pl/
PAULO A., KROBICKI M. (red.), 2001 – Geologiczne perspektywy i ograniczenia gospodarki przestrzennej w likwidowanym olkuskim okręgu eksploatacji rud Zn–Pb. Przew. 72. Zjazdu Pol. Tow. Geol.: 51–93. Kraków.
PAULO A., LIS J., PASIECZNA A., 2002 – Tal pod koniec XX wieku. Prz. Geol.,50, 5: 403–407.
PAULO A., STRZELSKA-SMAKOWSKA B., 2000 – Arsen pod koniec XX wieku. Prz. Geol., 48, 10: 875–882.
PREIDL M., 1997 – Objaśnienia do mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1:50 000, ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
PREIDL M., ABSALON D., JANKOWSKI A.T., LEŚNIOK M., WIKA S., 1995 – Mapa geosozologiczna Polski 1:50 000, ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol., Państw. Służba Geod. i Kart.,  Warszawa.
PROGRAM ochrony środowiska dla miasta Dąbrowa Górnicza wraz z planem gospodarki odpadami. 2003. http://www.bip.dabrowa-gornicza.pl/
PROGRAM ochrony środowiska dla miasta Sławkowa na lata 2004–2015. 2004. http://www.um-slawkow.samorzady.pl/
ROPKA T., WYPARŁO H., 2004 – Położenie geograficzne i przyrodniczo-leśne Kopalni Piasku „Szczakowa” S.A. Kopaliny 3–4.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. DzU Nr 165, poz. 1359.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. DzU Nr 32, poz. 284.
RÓŻKOWSKI A., SIEMIŃSKI A. (red.), 1995 – Mapa ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, 1:100 000. Państw. Inst. Geol.,Warszawa.
SALMINEN r. (red.), 2005 – Geochemical Atlas of Europe. Part 1. Geological Survey of Finland. Espoo.