logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Jaworzno M-34-63-B-c

WNIOSKI

1. Gleby z obydwu zakresów głębokości (0,0–0,3 m i 0,8–1,0 m) są wyraźnie zanieczyszczone metalami ciężkimi w obszarach występowania węglanowych utworów triasu (w zachodniej i południowej części arkusza). Metale ciężkie (przede wszystkim kadm, ołów i cynk) koncentrują się głównie w powierzchniowej warstwie gleb. Na głębokości 0,8–1,0 m następuje zmniejszenie obszaru anomalii i jednoczesny wzrost ich intensywności.
2.  Naturalnym (geologicznym) źródłem cynku, kadmu i ołowiu, a w dużym stopniu również arsenu i talu są wychodnie kruszconośnych utworów triasu.
3. Antropogenicznym źródłem zanieczyszczeń metalami jest historyczna eksploatacja i  przeróbka rud Zn–Pb, zwłaszcza oddziaływanie starych hałd odpadów pogórniczych.
4. Kontaminacja osadów wodnych i wód powierzchniowych ma głównie charakter antropogeniczny. Wiąże się ze zrzutami ścieków z zakładów przemysłowych (w większości nieczynnych), drenażem hałd, składowisk odpadów oraz niewłaściwie prowadzoną rekultywacją wyrobisk po eksploatacji piasku.