logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Jaworzno M-34-63-B-c

LITERATURA

ATANASSOV, I. ANGELOVA, I., 1995 – Profile differentiation of Pb, Zn, Cd and Cu in soils surrounding Lead and Zinc smelter near Plovdiv (Bulgaria), Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1, 343–348.
CABAŁA J., SUTKOWSKA K., 2006 – Wpływ dawnej eksploatacji i przeróbki rud Zn-Pb na skład mineralny gleb industrialnych, rejon Olkusza I Jaworzna. Pr. Nauk. Inst. Górn. PWroc., 117, Stud. i Mater., 32, 13–22.
CAPPUYNS V., SWENNEN R., VANDAMME A. , NICLAES M. 2005 – Environmental impact of the former Pb–Zn mining and smelting in East Belgium. J. Geochem. Explor., 88: 6–9.
CHARLET L, POLYA D., 2006 – Arsenic in shallow, reducing groundwaters in southern Asia: an environmental health disaster. Elements 2, 2: 91–96.
CICMANOVA, S. 1996 – Hydrogeological and hydrogeochemical problems of the Smolnik pyrite deposit. Guide to excursion environmental geochemical baseline mapping in Europe: 12–15. Geological Survey of Slovak Republic, Spisska Nova Ves.
COTTER-HOWELLS J., THORNTON I., 1991 – Sources and pathways of environmental lead to children in a Derbyshire mining village. Environ. Geochem. Health, 13:127–135.
GÄBLER H.E., SCHNEIDER J., 2000 – Assessment of heavy-metal contamination of floodplain soils due to mining and mineral processing in the Harz Mountains, Germany. Environ. Geol., 39: 774–782.
GÓRECKA E., 1996 – Mineral sequence development in the Zn–Pb deposits of the Silesian-Cracow area, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154: 26–36.
HOPENHAYN C. , 2006 – Arsenic in drinking water: impact on human health. Element, 2, 2: 103–107.
ISO 11464. 1999. Soil quality – pretreatment of samples for physico-chemical analyses. International Organization for Standardization.
ISSMER K., 2000 – Optical methods in the grain-size analysis of fine-grained sediments.
Geol. Quart., 44, 2: 205–210.
KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKA-TERELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH C., 1995 – Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Bibiloteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
KASZA I., 1992 – Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów gliniastych, pylastych i ilastych. Prz. Geol., 40,5: 323–325.
KLECZKOWSKI A.S., 1990 – Mapa obszarów Głównych Zbiorników wód Podziemnych (GZWP) w Polsce, wymagających szczególnej ochrony 1:500 000. Wyd. AGH,  Kraków.
KŁODZIŃSKA E., 2005 – Jaworzno: szansa dla Pieczysk, nadzieja dla ludzi. http://www.panorama-miast.com.pl
KONDRACKI J., 2000 – Geografia regionalna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
KUREK S., PASZKOWSKI M., PREIDL M., 1994 – Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
KUREK S., PASZKOWSKI M., PREIDL M., 1999 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1995a – Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1995b – Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1: 200 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1997 – Anomalie geochemiczne Pb–Zn–Cd w glebach na Górnym Śląsku. Prz. Geol., 45, 2: 182–189.
LIS J., PASIECZNA A., 1999 – Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1:25 000. Promocyjny arkusz Sławków. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
MOLENDA D., 1960 –  Górnictwo kruszców. W: Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich (red. J. Pazdur). T. 1: 120–162. Wyd. Górniczo-Hutnicze, Katowice.
OCZYSZCZALNIA Jeleń-Dąb, 2008. http://www.mpwik.jaworzno.pl/
PAWŁASZEK G., JARCZYK M., 2001 – ZGE Sobieski Jaworzno III jako przykład wykorzystanej szansy powstania nowego organizmu gospodarczego. X Szkoła Eksploatacji Podziemnej: 61–83. Inst.GSMiE PAN, Kraków.  
PLAN gospodarki odpadami dla Jaworzna – miasta na prawach powiatu na lata 2004–2015, 2003. http://www.jaworzno.pl/
POŁUDNIOWY Koncern Węglowy SA, 2005. http://www.pkwsa.pl/
PREIDL M., ABSALON D., JANKOWSKI A.T., LEŚNIOK M., WIKA S., 1995 – Mapa geosozologiczna Polski 1:50 000, ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
PROGRAM ochrony środowiska województwa śląskiego do 2004 r. oraz cele długoterminowe do roku 2015, 2003. http://www.silesia-region.pl/
PROKSA S., 2008 – Dzieje przemysłu. http://www.jaworzno.pl
RIEUWERTS J. , FARAGO M. 1996 – Heavy metal pollution in the vicinity of a secondary lead smelter in the Czech Republic. Appl. Geochem., 11: 17–23.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. DzU Nr 165, poz. 1359.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. DzU Nr 32, poz. 284.
SALMINEN r. (red.), 2005 – Geochemical Atlas of Europe. Part 1. Geological Survey of Finland. Espoo.
SAŁDAN M., 1965 – Metalogeneza uranu w utworach karbońskich Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Biul. Inst. Geol., 193.
SEŃCZUK W., 2002 – Toksykologia. PZWL,Warszawa.
SWENNEN R., VAN KEER I., DE VOS W., 1994 – Heavy metal contamination in overbank sediments of the Geul river (East Belgium): its relation to former Pb–Zn mining activities. Environ. Geol., 24: 12–21.
SZUWARZYŃSKI M., 1996 – Ore bodies in the Silesian-Cracow Zn–Pb Ore District, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154: 9–24.
THORNTON I., 1994 – Mining on the environmental; local, regional and global issues. Appl. Geochem., 11: 355–361.
VELITCHKOVA, N., PENTCHEVA, E. N., DASKALOVA, N. 2003. ICP-AES investigation on heavy metal water and soil pollution in Plovdiv Region (Bulgaria). Scientific Publ. Ecology, 141, Book 2.
de VOS W., BATISTA M. J., DEMETRIADES A., DURIS M., LEXA J., LIS J., MARSINA K. , O’CONNOR P. J., 2005 – Metallogenic mineral provinces and world class ore deposits in Europe. W: Geochemical Atlas of Europe. Part 1: 43–49. Geological Survey of Finland, Espoo.
WITCZAK S., ADAMCZYK A., 1994 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. 1. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
ZAKŁAD Górniczy Sobieski, 2005. http://pl.wikipedia.org/
ZIEMIA Chrzanowska i Jaworzno, 1969. Wyd. Literackie, Kraków