logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Slawkow M-34-63-B-b

WNIOSKI

1. Stwierdzone zawartości analizowanych pierwiastków wskazują na istotne zanieczyszczenie gleb z obydwu zakresów głębokości (0,0–0,2 i 0,8–1,0 m), osadów wodnych i wód powierzchniowych. Metale ciężkie (a przede wszystkim kadm, ołów i cynk) koncentrują się głównie w powierzchniowej warstwie gleb. Na głębokości 0,8–1,0 m następuje zmniejszenie obszaru anomalii i jednoczesny wzrost ich intensywności.
2. Istnieje bardzo dobra korelacja między wynikami badań gleb powierzchniowych (0,0–0,2 m) i gleb z zakresu głębokości 0,8–1,0 m oraz wyraźna zależność ich składu chemicznego ze składem skał macierzystych.
3. Naturalnym (geologicznym) źródłem zanieczyszczeń są wychodnie kruszconośnych utworów triasu.
4. Antropogenicznym źródłem zanieczyszczeń środowisk powierzchniowych jest eksploatacja, wzbogacanie i hutnictwo rud Zn–Pb, zwłaszcza oddziaływanie hałd odpadów pogórniczych, odcieki z osadników poflotacyjnych i zrzuty zasolonych wód kopalnianych do wód powierzchniowych.
5. W najbliższych latach przewidziane jest zakończenie eksploatacji i przetwórstwa rud Zn–Pb, co wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, ale obszary niezrekultywowanych hałd i osadników w dalszym ciągu będą stwarzać zagrożenie. Planowana próba przywrócenia naturalnych stosunków wodnych po likwidacji kopalń może spowodować wystąpienie lokalnych podtopień i powstanie niecek osiadań nad wyrobiskami górniczymi.