logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Slawkow M-34-63-B-b

LITERATURA

ADAMCZYK A.F., 1990 – Wpływ górnictwa rud cynku i ołowiu w rejonie olkuskim na wody podziemne i powierzchniowe. Zesz. Nauk AGH, 1368, Sozologia i Sozotechnika, 32: 41–55.
ALBRECHT A., 1901 – Kopalnie galmanu Bolesławsko-Olkuskie. Prz. Techn., 39, 40.
BUKOWY S., 1974 – Zarys budowy strukturalnej podłoża monokliny śląsko-krakowskiej. W: Budowa geologiczna Polski. T. 4, Tektonika. cz. I: 221–234. Państw. Inst. Geol. Warszawa.
BUKOWY S., 1978 – Tektonika utworów paleozoicznych. W: Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Pr. Inst. Geol., 78: 63–68.
BURTON G.A., LANDRUM P.F., 2003 – Toxicity of sediments. W: Encyclopedia of sediments and sedimentary rocks: 748–751. Kluwer Academic Publ., Dordrecht.
CABAŁA J., 2009 – Metale ciężkie w środowisku glebowym olkuskiego rejonu eksploatacji rud Zn–Pb. Wyd. UŚl., Katowice.
CABAŁA J., KONSTANTYNOWICZ E., 1999 – Charakterystyka śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu oraz perspektywy eksploatacji tych rud. W: Perspektywy geologii złożowej i ekonomicznej w Polsce. Wyd. UŚl.: 76–98. Katowice.
CABAŁA J., TEPER L., 2007 – Metalliferous constituents of rhizosphere soils contaminated by Zn–Pb mining in southern Poland. Water Air Soil Pollut., 178: 351–362.
CALMANO W., FÖRSTNER U., 1995 – Sediments and toxic substances: environmental effects and ecotoxity. Springer, Berlin.
CZUBAK J., JANUSZ W., JAROSZ A., ŻUŁAWSKI Cz., 1975 – Środowisko rejonu olkuskiego – stan obecny, kierunki przekształceń. Zesz. Nauk AGH, 528, Sozologia i Sozotechnika, 7: 57–67.
DEGENHARDT O., 1870 – Der Oberschlesian-Polnische-Bergdistrict mit Hinweglassung des Diluviums. Karte von Oberschlesien 1:100 000. Verlag der Landkarten handlung von J.H. Neumann, Berlin.
DOKTÓR S., GRANICZNY M., JANICKI T., LIPIŃSKI E., MIKOŁAJCZYK M., TOCZYSKI M., 1997 – Zastosowanie aparatury GPS w pracach badawczych Państwowego Instytutu Geologicznego – doświadczenia i perspektywy. Prz. Geol., 45, 6: 577–581.
EKIERT F., 1971 – Sytuacja geologiczna złóż rud cynku i ołowiu w północno-wschodnim obrzeżeniu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. Biul. Inst. Geol., 241: 47–56.
GAŁKIEWICZ T., 1977 – Budowa strukturalno-tektoniczna śląsko-krakowskich złóż Zn–Pb. Rudy Metale, 22, 6: 280–285.
GÓRECKA E., 1993 – Geological setting of the Silesian-Cracow Zn–Pb deposits. Kwart. Geol., 37, 2: 127–145.
GÓRECKA E., 1996 – Mineral sequence development in the Zn–Pb deposits of the Silesian-Cracow area, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154: 26–36.
GÓRECKA E., BELLOK A., WNUK R., KIBITLEWSKI S., 1994 – Zróżnicowanie zawartości metali w odpadach flotacyjnych rud Zn–Pb (ZGH Bolesław, rej. olkuski). Prz. Geol., 42, 10: 834–841.
GRUSZCZYK H., WIELGOMAS L., 1987 – Rudy cynku i ołowiu. Obszar śląsko-krakowski. W: Budowa geologiczna Polski, T. 6. Złoża surowców mineralnych: 321–351. Inst. Geol., Warszawa.
GRZECHNIK Z., 1978 – Historia dotychczasowych poszukiwań i eksploatacji. W: Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Pr. Inst. Geol., 83: 23–39.
HARAŃCZYK C., 1960 – Distribution of cadmium among various ZnS varieties occuring in the Silesia-Cracow region. Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Sc. geol. geogr., 8, 4: 245–249.
HARAŃCZYK C., 1962 – Mineralogia kruszców śląsko-krakowskich złóż cynku i ołowiu. Pr. Geol. Kom. Nauk. Geol. PAN Oddz. w Krakowie, 8: 1–74.
ISSMER K., 2000 – Optical methods in the grain-size analysis of fine-grained sediments. Geol. Quart. 44, 2: 205–210.
KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKA-TERELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH C., 1995 – Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Bibl. Monitoringu Środowiska, Warszawa.
KACZMAREK W., ŁATKIEWICZ A., MICHALIK M., 1995 – Mineralogy and provenance of Sławków clays. Miner. Pol., 26, 2: 59–74.
KAPUSTA P., SZAREK-ŁUKASZEWSKA G., GRODZIŃSKA K., GODZIK B., 2010 – Murawy galmanowe okolic Olkusza (południowa Polska) i problemy ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz., 66, 1: 27–34.
KASZA I., 1992 – Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów gliniastych, pylastych i ilastych. Prz. Geol., 40, 5: 323–325.
KONDRACKI J., 2000 – Geografia regionalna Polski. Wyd. PWN, Warszawa.
KOSIŃSki W., 1882 – Karta geologiczna okolic Olkusza 1: 30 000. Pamiętnik Fizyjograficzny, 2.
KUCHARSKI R., MARCHWIŃSKA E., 1990 – Problemy zagrożenia terenów rolnych metalami ciężkimi w rejonie Olkusza. Zesz. Nauk. AGH, 1368, Sozologia i Sozotechnika, 32: 123–140.
KUREK S., PASZKOWSKI M., PREIDL M., 1994 – Objaśnienia do Szczegółowej mapy geologicznej Polski 1:50 000, ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
KUREK S., PASZKOWSKI M., PREIDL M., 1999 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski 1:50 000, ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
KUŹNIAR C., 1930 – Złoże cynku i ołowiu na kopalni Ulisses. Pos. Nauk. Państw. Inst. Geol., 28: 17–18.
LIS J., PASIECZNA A., 1995a – Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1995b – Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1:200 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1997 – Anomalie geochemiczne Pb-Zn-Cd w glebach na Górnym Śląsku. Prz. Geol., 45, 2: 182–189.
Lis J., Pasieczna A., 1999 – Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1: 25 000. Promocyjny arkusz Sławków. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
Lis J., Pasieczna A., 2008 – Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1:25 000, ark. Olkusz. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
MOLENDA D., 1960a – Sztolnia Ponikowska. Z dziejów górnictwa olkuskiego w epoce feudalnej. W: Studia z dziejów górnictwa i hutnictwa. T. 4. Studia i Mat. z Hist. Kult. Materialnej, 7: 9–63.
MOLENDA D., 1960b – Górnictwo kruszców. W: Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. T. 1: 120–162. Wyd. Górniczo-Hutnicze, Katowice.
MOLENDA D., 1963 – Górnictwo kruszcowe na terenie złóż śląsko-krakowskich do połowy XVI wieku. Wyd. PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków.
MOLENDA D., 1970 – Kopalnie rud ołowiu na terenie złóż śląsko-krakowskich w XVI–XVIII wieku. Wyd. Ossolineum, Wrocław.
NORMA branżowa BN 75/9180-03, 1975 – Agrotechnika. Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH. Dziennik Norm i Miar nr 7, poz. 9. Warszawa.
PAZDUR J., PIETRASZEK E., 1961 – Górnictwo rud metali nieżelaznych. W: Zarys dziejów górnictwa na ziemiach polskich. T. 2. Wyd. Górniczo-Hutnicze, Katowice.
PREIDL M., ABSALON D., JANKOWSKI A.T., LEŚNIOK M., WIKA S., 1995 – Mapa geosozologiczna Polski 1:50 000, ark. Jaworzno. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
PROGRAM ochrony środowiska dla gminy Bolesław, 2005. http://www.boleslaw.top.pl
PROGRAM ochrony środowiska dla miasta Sławków na lata 2004–2015, 2004a. http://bip.umslawkow.finn.pl
PROGRAM ochrony środowiska dla miasta i gminy Olkusz, 2004b. http://www.umig.olkusz.pl/
PROGRAM rewitalizacji obszarów miejskich miasta Olkusza, 2004c. http://www.umig.olkusz.pl/
PRUSINKIEWICZ Z., KONYS L., KWIATKOWSKA A., 1994 – Klasyfikacja uziarnienia gleb i problemy z nią związane. Rocz. Glebozn., 45, 3/4: 5–20.
PRZENIOSŁO S., 1974 – Cynk i ołów w utworach węglanowych triasu rejonu zawierciańskiego. Biul. Inst. Geol., 278: 115–186.
PRZENIOSŁO S., 1995 – Złoża kopalin. W: Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi. DzU. nr 116, poz. 503.
RozporządzeniE Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. DzU. nr 165, poz. 1359.
SALMINEN R. (ed.), 2005 – Geochemical Atlas of Europe. Part 1. Geological Survey of Finland. Espoo.
SASS-GUSTKIEWICZ M., 1995 – Upper Silesian Zn–Pb ore deposits in the light of solution transfer. Zesz. Nauk. AGH, Geologia, 31.
SASS-GUSTKIEWICZ M., 1996 – Internal sediments as a key to understanding the hydrothermal karst origin of the Upper Silesian Zn–Pb ore deposits. Society of Economic Geologists Sp. Publ., 4: 171–181.
SASS-GUSTKIEWICZ M., MAYER W., GÓRALSKI M., LEACH D.L., 2001 – Zawartość metali ciężkich w glebach na obszarach eksploatacji rud Zn–Pb w rejonach olkuskim i chrzanowskim. PAN, IGSMiE, Sympozja i Konferencje, 49:198 –208. Kraków.
SERAFIN-RADLICZ J., 1972 – Przydatność anomalii hydrochemicznych do poszukiwń złóż kruszców cynku i ołowiu w północno-wschodniej części Górnego Śląska. Biul. Inst. Geol., 255: 1–86.
ŚLIWIŃSKI S., 1978 – Dolomity kruszconośne. W: Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Pr. Inst. Geol., 78: 121–138.
ŚPIEWAK F., 1955 – Górnictwo olkuskie. Wiad. górn., 12: 364–367.
TRAFAS M., ECKETS T., GOŁDA T., 2006 – Lokalna zmienność zawartości metali ciężkich w glebach okolicy Olkusza. Inżynieria Środowiska 11, 2: 127–144.
TRAFAS M., GRUSZCZYŃSKI S., GRUSZCZYŃSKA J., ZAWODNY Z., 1990 – Zmiany własności gleb wywołane wpływami przemysłu w rejonie olkuskim. Zesz. Nauk. AGH,1368, Sozologia i Sozotechnika, 32: 143–161.
VERNER J.F., RAMSEY M..H., HELIOS-RYBICKA E., JĘDRZEJCZYK B., 1996 – Heavy metal contamination of soils around a Pb–Zn smelter in Bukowno, Poland. Appl. Geochem., 11: 11–16.
VIETS J.G., LEACH D.L., LICHTE F.E., HOPKINS R.T., GENT C.A., POWELL J.W., 1996 – Paragenetic and minor- and trace-element studies of Mississippi Valley type ore deposits of the Silesian-Cracow district, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154: 51–71.
WITCZAK S., ADAMCZYK A., 1994 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. 1. Bibl. Monitoringu Środowiska, Warszawa.
Wolska L., Wardencki W., Wiergowski M., Zygmunt B., Zabiegała B., Konieczka P., Poprawski L., Biernat J.F., Namiesnik J., 1999 – Evaluation of pollution degree of the Odra Basin with organic compounds after the 1997 summer flood – general comment.Acta Hydrochim. Hydrobiol., 27: 343–349.
WÓJCIK W., SZYDŁO I., STOLARSKI Z., 1990 – Charakterystyka zanieczyszczenia wód powierzchniowych rejonu olkuskiego. Zesz. Nauk. AGH, 1368, Sozologia i Sozotechnika, 32: 33–40.
ZAKŁADY ZGH Bolesław, 2010. http://zgh.pl
ZIĘTEK-KRUSZEWSKA A., 1978 – Charakterystyka mineralogiczna siarczków w utworach triasowych. W: Poszukiwanie rud cynku i ołowiu na obszarze śląsko-krakowskim. Pr. Inst. Geol., 78: 211–215.
ŻABIŃSKI W., 1960 – Charakterystyka mineralogiczna strefy utlenienia śląsko-krakowskich złóż kruszców cynku i ołowiu. Pr. geol. Kom. Nauk. Geol. PAN Oddz. w Krakowie, 1: 1–73.