logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Libiaz M-34-63-D-a

WSTĘP

Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Libiąż M-34-63-D-a jest kontynuacją szczegółowych prac kartograficznych, zapoczątkowanych w latach 1996–1999 opracowaniem pilotowego arkusza Szczegółowej mapy geochemicznej Górnego Śląska – arkusz M-34-63-B-b Sławków (Lis, Pasieczna, 1999). Prace sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zlecenie Ministerstwa Środowiska.
Arkusz Libiąż znajduje się w obrębie anomalii geochemicznej zespołu pierwiastków Pb–Zn–Cd, stwierdzonej w glebach, osadach wodnych i wodach powierzchniowych (Lis, Pasieczna 1995 a,b, 1997). Głównym źródłem anomalii geologiczno-antropogenicznej są wychodnie dolomitów kruszconośnych i związane z nimi złoża rud Zn–Pb oraz ich historyczna eksploatacja. Do czynników mieszanych (geologiczno-antropogenicznych), powodujących zarówno zmiany chemiczne w środowisku przyrodniczym jak i przeobrażenie krajobrazu, należy występowanie i eksploatacja innych kopalin (węgla kamiennego, dolomitów, iłów i piasków) oraz działalność zakładów przemysłowych.
Południowa część arkusza ma charakter przemysłowy, co zaznacza się w postaci istotnych zmian w morfologii terenu. Są tu zlokalizowane przemysłowe miasta Libiąż i Chełmek. W północnej części arkusza położone są fragmenty dzielnic Jaworzna − Byczyna i Jeleń. Przy jego zachodniej granicy położony jest niewielki fragment Zbiornika Dziećkowice, który jest jednym z najczystszych zbiorników wody pitnej w województwie śląskim. W części zachodniej i środkowej arkusza dominują kompleksy leśne.
Przeważająca część powierzchni arkusza jest odwadniana do Przemszy przez potok Byczynka i Kanał Matylda, którego zlewnię charakteryzuje gęsta sieć rowów melioracyjnych. Południową część analizowanego terenu drenują niewielkie cieki wpadające do Wisły. 
Wyniki badań geochemicznych, zaprezentowane w formie kartograficznej wraz z obszernym komentarzem tekstowym i zestawieniami tabelarycznymi, przedstawiają aktualny stan jakości gleb, osadów wodnych i wód powierzchniowych w stosunku do naturalnego tła regionalnego oraz obowiązujących normatywów prawnych. Informacje mogą być przydatne przy opiniowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  prowadzeniu postępowań związanych z wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych, ocenie zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego oraz wypełnianiu obowiązku nałożonego na starostów ustawą Prawo ochrony środowiska, tj. prowadzeniu okresowych badań jakości gleby i ziemi w ramach państwowego monitoringu.
Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapmapgeochem.pgi.gov.pl.
W realizacji opracowania brali udział:

A. Pasieczna − koncepcja i projekt badań, nadzór i koordynacja prac, interpretacja wyników;
P. Dobek, A. Dusza-Dobek, T. Kołecki − pobieranie próbek;
P. Dobek, A. Dusza-Dobek, T. Kołecki, W. Markowski, A. Pasieczna − bazy danych;
A. Maksymowicz, P. Pasławski, E. Popiołek − kierownictwo i koordynacja prac analitycznych;
M. Cichorski, J. Duszyński, Z. Prasol − mechaniczne przygotowanie próbek do analiz;
I. Witowska – chemiczne przygotowanie próbek do analiz;
E. Górecka, I. Jaroń, M. Jaskólska, D. Karmasz, J. Kucharzyk, B. Kudowska, D. Lech, M. Liszewska, E. Maciołek, A. Maksymowicz, I. Wysocka – analizy chemiczne;
W. Wolski, P. Dobek – analizy granulometryczne;
A. Dusza-Dobek, A. Pasieczna − obliczenia statystyczne;
A. Pasieczna, A, Dusza-Dobek, T. Gliwicz − opracowanie  map geochemicznych;
M. Szuwarzyński, A. Pasieczna − charakterystyka obszaru arkusza;
M. Szuwarzyński − geologia i złoża kopalin, antropopresja.