logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska w skali 1:25 000

Arkusz Libiaz M-34-63-D-a

LITERATURA

ALEKSANDER-KWATERCZAK U., CISZEWSKI D., SZAREK-GWIAZDA E., KWANDRANS J., WILK-WOŹNIAK E., WALOSZEK A., 2010 – Wpływ historycznej działalności kopalni rud Zn–Pb na stan środowiska wodnego doliny  Matyldy. Górnictwo i Geologia, 5, 4: 21–30.
BELLOK A., 1996 – Wpływ górnictwa cynkowo-ołowiowego na zanieczyszczenie metalami i siarką wód powierzchniowych i osadów wodnych na obszarze Trzebinia–Chrzanów. Prz. Geol., 44, 1: 70–74.
BELLOK A., GÓRECKA E., KRYZA A., SZUWARZYŃSKI M., 1997 – Wpływ zakładów przemysłowych na rozmieszczenie metali ciężkich w glebach i podglebiu obszaru Trzebinia–Chrzanów. Prz. Geol., 45, 5: 513–517.
BOGACZ K., 1967 – Budowa geologiczna północnego obrzeżenia rowu krzeszowickiego. Pr. Geol. PAN/O Kraków, 41: 5–89.
BUKOWY S., 1974 – Monoklina śląsko- krakowska i zapadlisko górnośląskie. W: Budowa geologiczna Polski. T. 4, Tektonika. Cz. I: Niż polski: 213 – 232. Wyd. Geol., Warszawa.
BUŁA Z., KOTAS A., (red.), 1994 – Atlas geologiczny Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, 1:100 000. Państw. Inst. Geol.,Warszawa.
BUSZMAN B. M., BUSZMAN J., DROBNIK J., PTASIŃSKA-KLIMEK B. 2006 – Zielone ścieżki Libiąża. http://www.libiaz.pl/
CISZEWSKI D., 1994 – Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych rzeki Chechło. Prz. Geol., 42, 2: 116–121.
CISZEWSKI D., 1996 – Rozprzestrzenienie metali ciężkich w osadach dennych zlewni rzeki Chechło. Inż. Środ. AGH, 1: 159–168.
DEMBOWSKI Z., 1972 – Krakowska seria piaskowcowa GZW. Pr. Inst. Geol., 61: 509–537.
DŻUŁYŃSKI S., SASS-GUSTKIEWICZ M., 1993 – Paleocarstic Zn–Pb ores produced by ascending hydrothermal solutions in Silesian-Cracow district. Kwart. Geol., 37, 2: 255–264.
GMINA Chełmek – sytuacja społeczno-gospodarcza, 2008. http://www.chelmek.pl/
GÓRECKA E., 1993 – Geological setting of the Silesian-Cracow Zn–Pb deposits. Kwart. Geol., 37, 2: 127–145.
GÓRECKA E., 1996 – Mineral sequence development in the Zn–Pb deposits of the Silesian-Cracow area, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154: 26–36.
ISO 11464. 1999 – Soil quality – pretreatment of samples for physico-chemical analyses. International Organization for Standardization.
ISSMER K., 2000 – Optical methods in the grain-size analysis of fine-grained sediments. Geol. Quart., 44, 2: 205–210.
KABATA-PENDIAS A., PIOTROWSKA M., MOTOWICKA-TERELAK T., MALISZEWSKA-KORDYBACH B., FILIPIAK K., KRAKOWIAK A., PIETRUCH C., 1995 – Podstawy oceny chemicznego zanieczyszczenia gleb. Metale ciężkie, siarka i WWA. Bibiloteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
KASZA I., 1992 – Laserowa metoda określania składu granulometrycznego utworów gliniastych, pylastych i ilastych. Prz. Geol., 40, 5: 323–325.
KOCOWICZ A. , 2000 – Zróżnicowanie składu granulometrycznego gleb Karkonoskiego Parku Narodowego. Opera Corcontica 37: 98–102.
KONDRACKI J., 2000 – Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
KUREK S., SOBCZYŃSKI P., SZUWARZYŃSKI M., WOJNAR E., 1977 – Złoża  rud w rejonie chrzanowskim. Pr. Inst. Geol.: 45– 1. 
LIS J., PASIECZNA A., 1995a – Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1995b – Atlas geochemiczny Górnego Śląska 1: 200 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
LIS J., PASIECZNA A., 1997 – Anomalie geochemiczne Pb–Zn–Cd w glebach na Górnym Śląsku. Prz. Geol. 45, 2: 182–189.
LIS J., PASIECZNA A., 1999 – Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1:25 000. Promocyjny arkusz Sławków. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
OCENA jakości powietrza w województwie małopolskim w 2004 r. Kraków, marzec 2005 r. http://www.krakow.pios.gov.pl/
PROGRAM ochrony środowiska dla powiatu chrzanowskiego,  2005.  http://www.powiat-chrzanowski.pl/
PROGRAM rewitalizacji gminy Chełmek, 2008. http://www2.chelmek.pl/
PRUSINKIEWICZ Z., KONYS L., KWIATKOWSKA A., 1994 – Klasyfikacja uziarnienia gleb i problemy z nią związane. Roczn. Glebozn.45, 3/4: 5–20.
ROZPORZĄDZENIE Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. DzU Nr 165, poz. 1359.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. DzU Nr 32, poz. 284.
RÓŻKOWSKI A., SIEMIŃSKI A., (red.), 1995 – Mapa ognisk zanieczyszczeń wód podziemnych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego i jego obrzeżenia, 1:100 000. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
RUTKOWSKI J., 1972 – Osady stefanu GZW. Pr. Inst. Geol., 61: 539–56.
SALMINEN r. (red.), 2005 – Geochemical Atlas of Europe. Part 1. Geological Survey of Finland. Espoo.
SASS-GUSTKIEWICZ M., 1985 – Górnośląskie złoża rud Zn–Pb w świetle migracji roztworów mineralizujących. Zesz. Nauk. AGH 1032. Geologia 31.
SASS-GUSTKIEWICZ M., 2001 – The Upper Silesian Zn–Pb sulfide ore deposits (Poland) and ore forming processes. The Joint 6th Biennal SGA-SEG Meeting – Geological Excursion Guide. Kraków.
SIEDLECKI S., 1952 – Utwory geologiczne obszaru między Chrzanowem a Kwaczałą. Biul. Inst. Geol.,60: 5–151.
SZUWARZYŃSKA K., BOGACZ A., SZUWARZYŃSKI M., BĄK M., KRYZA A., 2001 – Mapa geologiczno-gospodarczo-sozologiczna miasta i gminy Chrzanów, skala   1:25 000. Przeds. Geol., Kraków.
SZUWARZYŃSKI M., 1984 – Stratygrafia utworów triasu w kopalni Trzebionka. Rudy Metale,  29, 12: 527–532.
SZUWARZYŃSKI M., 1993 – The lead and zinc ore deposits in the vicinity of Chrzanów. Geol. Quart., 37, 2: 209–228.
SZUWARZŃSKI, M. 1996 – Ore bodies in the Silesian-Cracow Zn–Pb ore district, Poland. Pr. Państw. Inst. Geol., 154, 9–24.
SZUWARZYŃSKI M., 2003 – Rejon chrzanowski. W: Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa (red. Z. Wilk), T. II: 316 – 385. AGH Kraków.
SZUWARZYŃSKI M., 2008a – Kopaliny użyteczne ziemi chrzanowskiej i ich wykorzystanie. W: Studia z dziejów miasta i regionu. Wyd. Muzeum w Chrzanowie.
SZUWARZYŃSKI M., 2008b – Geologia i złoża kopalin. W: Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1:25 000, ark. Chrzanów. Państw. Inst. Geol., Warszawa.
WILK Z. (red.), 2003 – Hydrogeologia polskich złóż kopalin i problemy wodne górnictwa. T. I.  AGH, Kraków.
WITCZAK S., ADAMCZYK A., 1994 – Katalog wybranych fizycznych i chemicznych wskaźników zanieczyszczeń wód podziemnych i metod ich oznaczania. T. 1. Biblioteka Monitoringu Środowiska. Warszawa.
ŻERO E., 1956 – Szczegółowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50000, ark. Chrzanów. Państw. Inst. Geol., Warszawa.