logo PIG
Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
logo bip
Zmień kontrast Zmień kontrast Powiększ czcionkę Powiększ czcionkę
Menu

Wstęp

Arkusz Chorzów M-34-62-B-b

WSTĘP

Zdjęcie geochemiczne w skali 1:25 000 na arkuszu Chorzów M-34-62-B-b jest kontynuacją
szczegółowych prac kartograficznych, zapoczątkowanych w latach 1996–1999 opracowaniem
pilotowego arkusza Sławków M-34-63-B-b Szczegółowej mapy geochemicznej Górnego Śląska
(Lis, Pasieczna, 1999). Do roku 2016 opracowano 17 arkuszy. Prace sfinansowano ze środków
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po akceptacji Ministerstwa
Środowiska.
Obszar arkusza leży w centralnej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (GOP),
który jest najbardziej uprzemysłowionym i zurbanizowanym rejonem kraju. Jego przeważająca
część położona jest na terenie miast Chorzów i Świętochłowice. Część wschodnia arkusza obejmuje
dzielnice Siemianowic Śląskich i Katowic, część zachodnia – dzielnice Rudy Śląskiej, a niewielki
rejon przy północnej granicy należy do Bytomia.
Głównymi czynnikami wpływającymi na stan środowiska przyrodniczego są: historyczna i
współczesna eksploatacja złóż węgla kamiennego, przemysł energetyczny oraz hutnictwo żelaza i
cynku. Z działalnością tych gałęzi przemysłu, rozwijanych z największą intensywnością w połowie
XIX w., związane jest powstanie anomalii geologiczno-antropogenicznych szeregu pierwiastków w
glebach, osadach strumieniowych, rzecznych i w wodach powierzchniowych (Lis, Pasieczna,
1995a, b, 1997).
Zdecydowana większość powierzchni arkusza ma charakter przemysłowy i jest
przekształcona antropogenicznie. Mieszczą się tu zakłady przemysłu wydobywczego,
energetycznego, hutniczego i chemicznego.
Wyniki badań geochemicznych, zaprezentowane w formie kartograficznej wraz z obszernym
komentarzem tekstowym i zestawieniami tabelarycznymi, przedstawiają aktualny stan jakości gleb,
osadów śródlądowych zbiorników wodnych i wód powierzchniowych, porównanie do naturalnego
tła regionalnego oraz obowiązujących normatywów prawnych.
Zgromadzone informacje mogą być przydatne przy opiniowaniu projektów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego, prowadzeniu postępowań związanych z wydawaniem
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych, ocenie zagrożeń dla
środowiska gruntowo-wodnego oraz wypełnianiu obowiązku nałożonego na starostów ustawą
Prawo ochrony środowiska, tj. prowadzeniu okresowych badań jakości gleby i ziemi w ramach
monitoringu państwowego.

Wersja elektroniczna atlasu dostępna jest pod adresem http://www.mapmapgeochem.pgi.gov.plW realizacji opracowania brali udział:
• A. Pasieczna – koncepcja i projekt badań, nadzór i koordynacja prac;
• A. Biel, K. Karwacki, T. Kołecki, P. Kwecko, W. Markowski – pobieranie próbek;
• T. Kołecki, W. Markowski, A. Pasieczna – bazy danych;
• I. Jaroń, D. Lech, A. Maksymowicz, E. Włodarczyk– kierownictwo i koordynacja prac
analitycznych;
• M. Cichorski, Z. Prasol – mechaniczne przygotowanie próbek do analiz;
• M. Bellok, M. Białecka, M. Gembal, E. Maciołek – chemiczne przygotowanie próbek do
analiz;
• J. Gąsior, M. Janasz, M. Jaskólska, M. Stasiuk – oznaczanie zawartości węgla
organicznego;
• M. Bellok, M. Białecka, M. Gembal, E. Kałwa, E. Maciołek – oznaczanie pH;
• E. Górecka, D. Karmasz, J. Retka – oznaczanie rtęci;
• W. Bureć-Drewniak, I. Jaroń, J. Kucharzyk, M. Liszewska – analizy ICP-AES; I.A.
Wysocka – analizy ICP-MS;
• M. Chada, A. Lewandowska, A. Stawicka, W. Wolski, M. Zdonek – analizy
granulometryczne;
• A. Pasieczna – obliczenia statystyczne;
• T. Kołecki, W. Markowski, A. Pasieczna – opracowanie map geochemicznych;
• W. Ogrodowczyk – opracowanie mapy geologicznej

Cały tekst w wersji PDF